Polityka prywatności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, dalej: RODO) niniejszym informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe na zasadach wskazanych poniżej:

I. Administrator danych osobowych

SCHODY – PODŁOGI – WNĘTRZA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa z siedzibą w Piotrowice 125, 55-311 Kostomłoty, KRS: 0000605460, NIP: 9131618739, REGON: 363871860, zwana dalej Administratorem danych osobowych.

Numer telefonu: +48 3970194 +48513184515 adres e-mail: schody@marchewka.pl

II. Cele i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności RODO, w następujących celach, w niezbędnym dla realizacji tych celów zakresie:

Dane Klientów/Kontrahentów

– marketing własny – podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przy czym przekazywanie informacji handlowych na wskazany adres e-mail lub telefonicznie nastąpi po wyrażeniu Państwa zgody lub podaniu w tym celu numeru telefonu lub adresu email,
– podjęcie działań przed zawarciem umowy oraz wykonanie umowy, w tym dostarczenie towaru / zrealizowanie usługi we wskazanej lokalizacji, realizacja ewentualnych roszczeń posprzedażowych (rękojmia, gwarancja – jeżeli mają zastosowanie) – podstawa prawna – wypełnienie obowiązku prawnego – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
– ochrona interesów Administratora – dochodzenie roszczeń mogących powstać w związku z wykonywaniem umowy lub obrona przed takimi roszczeniami – podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
– sporządzenie wymaganej prawem dokumentacji rachunkowej, księgowej, naliczenie podatków i innych opłat publicznoprawnych – podstawa prawna – wypełnienie obowiązku prawnego – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – oraz prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Dane Kandydatów na pracowników

– prowadzenie bieżących procesów rekrutacyjnych kandydatów na pracowników podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a) i f ) RODO
– prowadzenie w przyszłości procesów rekrutacyjnych po wyrażeniu Państwa zgody – podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

III. Kategorie Państwa danych, które przetwarzamy

Zgodnie z przepisami RODO, w zakresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych powyżej, będziemy przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:

Dane Klientów/Kontrahentów

a) imię i nazwisko,
b) adres zamieszkania, adres dla doręczeń (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania),
c) dane dotyczące prowadzonej przez Państwa działalności gospodarczej, w tym adres jej prowadzenia, numer NIP, REGON,
d) PESEL w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej,
e) dane kontaktowe (numery telefonów, adres e-mail),
f) zobowiązania wobec Administratora,
g) informacje o ewentualnych postępowaniach sądowych prowadzonych przez Państwa wobec Administratora lub przez Administratora wobec Państwa,

Podanie przez Państwa danych osobowych wskazanych powyżej w pkt. a-e jest dobrowolne i ma na celu zawarcie i realizację umowy, ewentualne rozpatrywanie roszczeń mogących wyniknąć w toku współpracy, prowadzenie działań marketingowych. Niepodanie danych może skutkować niemożnością realizacji umowy i związanych z nią roszczeń, a także niemożnością prowadzenia działań marketingowych.

Dane Kandydatów na pracowników

a) imię i nazwisko,
b) adres zamieszkania, adres dla doręczeń (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania),
c) dane kontaktowe (numery telefonów, adres e-mail),
d) informacje o wykształceniu, posiadanych umiejętnościach, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia,
e) ewentualnie zdjęcie.

Podanie przez Państwa danych osobowych wskazanych powyżej jest dobrowolne i ma na celu prowadzenie bieżących oraz, po wyrażeniu zgody, także przyszłych procesów rekrutacji. Niepodanie danych wskazanych powyżej w pkt a-d może skutkować nieuwzględnieniem kandydata na pracownika w bieżących procesach rekrutacji oraz w toku przyszłych rekrutacji.

IV. Odbiorcy danych

Dane Klientów/Kontrahentów możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
– podwykonawcom realizującym umowy z Klientami / Kontrahentami – w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla należytego wywiązania się przez nich z obowiązków,
– podmiotom świadczącym usługi na rzez Administratora, takim jak w szczególności biura rachunkowe, informatycy, kancelarie prawne,
– Sądom, Komornikom Sądowym, innym organom państwowym, podmiotom prowadzącym Biura Informacji Gospodarczych, na podstawie określonych przepisów prawa i na żądanie tych organów.

Dane kandydatów na pracowników możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
– podmiotom świadczącym usługi na rzez Administratora, takim jak w szczególności biura rachunkowe, informatycy, kancelarie prawne.

V. Okres przechowywania danych

Dane Klientów/Kontrahentów będą przechowywane przez następujące okresy:

– dane pozyskane na podstawie wyrażonej zgody – do czasu wycofania zgody, przy czym nie dłużej niż przez okres 20 lat,
– dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z tytułu tej umowy, nie dłużej niż przez okres do 10 lat od końca roku, w którym nastąpiło wykonanie umowy; jednakże, z uwagi na przepisy dotyczące przedawnienia należności podatkowych, nie krócej niż 6 lat od końca roku, w którym dokonano transakcji.

Dane Kandydatów na pracowników będą przechowywane przez następujące okresy:

– dane pozyskane w związku z prowadzoną rekrutacją – przez okres nie dłuższy niż 30 dni od dnia zakończenia bieżącej rekrutacji; a w wypadku udzielenia zgody na przetwarzania danych także na potrzeby przyszłych rekrutacji – do czasu wycofania zgody, przy czym nie dłużej niż 10 lat.

VI. Prawa osoby, której dane są przetwarzane:

1. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
c) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 wobec przetwarzania;
d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

2. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3. Mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Po zgłoszeniu sprzeciwu, Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu (art. 21 ust. 1 i 2 RODO).

4. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji w przedmiocie przetwarzania danych. W każdym wypadku przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.